Reading Time: < 1 minute

PRAWO Gospodarcze

W ramach prawa gospodarczego oferujemy prowadzenie spraw miedzy innymi z zakresu:

  • zakładania spółek prawa handlowego oraz spółki cywilnej; 
  • przygotowywania pism procesowych w procesach gospodarczych (pozwy, sprzeciwy od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, apelacje, zażalenia); 
  • przygotowania projektów umów i statutów; przygotowania dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS; 
  • rejestracji spółek w KRS i dokonywanie wszelkich zmian w KRS;
  • bieżącej obsługa przedsiębiorców w zakresie korporacyjnym jak i bieżącej działalności firm w tym jednoosobowych działalności gospodarczych; 
  • prowadzenia zgromadzeń wspólników; doradztwa w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami spółek oraz organami spółek; tworzenia uchwał organów spółek i ich regulaminów; zabezpieczania wykonania umów; 
  • prowadzenia spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów; 
  • ochrony przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji; prowadzenia spraw o zapłatę w tym o wydanie nakazu zapłaty (postępowanie upominawcze/nakazowe); 
  • zastępstwa procesowego przedsiębiorców przed sądami oraz organami egzekucyjnymi; reprezentowania przedsiębiorców przed organami administracji samorządowej i rządowej; 
  • windykacji wierzytelności; tworzenia, negocjowania, opiniowania i rozwiązywania umów; przekształcania i likwidacji spółek.