Reading Time: < 1 minute

Prawo administracyjne

W ramach prawa administracyjnego oferujemy prowadzenie spraw miedzy innymi z zakresu:

  • reprezentacji stron w toku postępowania administracyjnego, które obejmuje min. składanie wniosków w celu wszczęcia postępowania administracyjnego; 
  • dokonywania wymaganych przepisami prawa zgłoszeń i zawiadomień;
  • sporządzania odwołań od decyzji organów administracji, a także reprezentacje stron w toku postępowania odwoławczego; 
  • sporządzania skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także reprezentacje stron w toku postępowania. przekształcania i likwidacji spółek.