Reading Time: < 1 minute

Prawo budowlane

W ramach prawa budowlanego oferujemy prowadzenie spraw m.in. z zakresu:

  • zmian dokonywanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz odszkodowań związanych z ww. zmianami; 
  • ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także decyzji dot. pozwolenia na budowę; 
  • udzielamy porad prawnych związanych z procesem inwestycji budowlanych; 
  • zgłoszeń i pozwoleń na budowę; zaskarżania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowych itp.; 
  • wykonujemy analizę prawną nieruchomości; 
  • zaskarżania postanowień i decyzji nadzoru budowlanego, w tym Powiatowego i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
  • negocjowaniem postanowień kontraktów budowlanych min. umowy o nadzór inwestorski z inspektorem nadzoru, umowy o roboty budowlane z wykonawcą, podwykonawcą, umowy o nadzór autorski z projektantem, umowy deweloperskie.