Reading Time: < 1 minute

Prawo rodzinne i opiekuńcze

W celu regulacji majątkowych i niemajątkowych stosunków pomiędzy spokrewnionymi osobami powstał wyspecjalizowany dział systemu norm, którym jest prawo rodzinne i opiekuńcze. Dziedzina ta obejmuje ogólne oraz szczegółowe zasady odnoszące się do stosunków wewnątrz najbliższej wspólnoty pokoleniowej z osobami trzecimi. Kwestie te są regulowane przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny i poszczególne ustawy. Określają one szczegółowe kwestie dotyczące trzech głównych działów, którymi są:

  • małżeństwo,
  • pokrewieństwo i powinowactwo,
  • kuratelę nad osobami małoletnimi oraz osobami ubezwłasnowolnionymi.

Ten dział prawa reguluje kwestie związane z zawarciem małżeństwa, wspólnością (lub rozdzielnością) majątkową, ustaniem małżeństwa, separacją itp. Szczegółowo określa również zasady ustalania stosunków między matką i ojcem a dziećmi, reguły przysposobienia i wiele innych. Ostatni poddział reguluje szczegółowe kwestie związane z nadzorem nad osobami małoletnimi, a także nad osobami pełnoletnimi, lecz ubezwłasnowolnionymi.